Sardar V.G. Naik
Rao Bahadur R.C. Artal
 
Rao Bahadur B.A. Anigol
Shri S.S. Basavanal
Shri M.R. Sakhare
Shri B.B. Mamadapur
Shri H.F. Kattimanni

Shri P.R. Chikodi
Shri B.S. Hanchinal
Shri V.V. Patil


DONORS


Shri Lingraj Sardesai
Shri B.V. Bhoomaraddi
Shri Raja Lakhamagouda